ביטוח לאומי – נפגעי עבודה

תביעה לתשלום דמי פגיעה (בל-211)

תביעה לצירוף דרגות נכות מכמה פגיעות בעבודה (210)

תביעה לתשלום גמלה לבני משפחה של מי שנפטר מפגיעה בעבודה (213)

תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (200)

תביעה להכרה במחלת מקצוע או ליקוי רפואי כתוצאה מתנאי עבודה (202)

תביעה לדיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות -תקנה 15 ( 215)

תביעה לדיון מחדש עקב החמרה במצב (בל-228)

תביעה לדמי מחיה עבור ילד הזכאי לקצבת “תלויים” (230)

תביעה לנכה נזקק בעל דרגת נכות זמנית (בל-279)

טופס למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה- שכיר (בל-250)

תביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגעי עבודה (282)

אישור למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה – עצמאי (283)

תביעה לתשלום גמלה לבני משפחה של מי שנפטר מפגיעה בעבודה (בל-213)


ביטוח לאומי – נכות כללית

פרטים רפואיים לחולי פרקינסון לצורך הגשת תביעה לביטוח לאומי (3222)

פרטים רפואיים לחולי סיסטיק פיברוזיס למילוי ע”י רופא (3195)

תביעה לקצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק (7801)

בקשה לבדיקה מחדש עקב החמרת מצב של מקבל קצבת נכות (7842)

תביעה לקצבת שירותים מיוחדים (7849)

בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיוחדים (7850)


ביטוח לאומי -ילד נכה

תביעה לגמלה לילד נכה (7821)

בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה (7824)


ביטוח לאומי – נפגעי פעולות איבה

הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי (580)

(597) Notice of Injury in a Hostile Act


ביטוח לאומי – ניידות

בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות (8220)

תביעה להטבות על פי הסכם הניידות (8200)

בקשה להחזר הלוואה/הלוואות לרכב בבעלות מוגבל בניידות (8237)

תביעה להטבות למחליפי רכב עם הלוואה עומדת (8201)

בקשה ללימוד נהיגה ברכב לאביזרים מיוחדים (8261)

הצהרה ודוח של מוגבל בניידות על יציאותיו מהמוסד שבו הוא שוהה (8236)

הסכם בדבר גמלת ניידות 

נוהל משרד הבריאות לבפעלץ הוועדות


ביטוח לאומי – אסירי ציון

בקשה להכרה לקבלת תגמולים לאסיר ציון (5910)

בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903)

בקשה להכרה/ תגמולים לבני משפחה של אסירי ציון/ הרוגי מלכות (5900)

בקשה לתגמול לפי הכנסה על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5901)

תביעה לדיון מחדש עקב החמרה במצב של אסיר ציון (5904)


ביטוח לאומי – דמי תאונה

תביעה לתשלום דמי תאונה – לתאונה שאינה מעבודה (2201)


פטור ממס הכנסה

טופס 1516 – בקשה לפטור ממס

טופס הבקשה לוועדה רפואית (169א)

טופס ויתור סודיות (169ב)


ביטוח תאונות אישיות – תלמידים

חוברת הגשת תביעה – כלל חברה לביטוח בע”מ

חוברת הגשת תביעה – איילון חברה לביטוח בע”מ

פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים גיל חובה 1.9.15 עד 31.8.16

פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים גיל חובה 1.9.16 עד 31.8.17

פוליסה לביטוח תאונות אישיות במשפחתונים/מעונות יום (תאגידים עירוניים) 1.9.16 עד 31.8.17 

פוליסה לביטוח תאונות אישיות במשפחתונים/מעונות יום (תאגידים שאינם עירוניים) 1.9.16 עד 31.8.17 


משרד הביטחון – אגף השיקום

טופס הגשת תביעה בגין חבלה

טופס הגשת תביעה בגין מחלה

טופס ערעור לוועדה רפואית עליונה

טופס בקשה לבדיקה מחדש (החמרת מצב)

טופס בקשה לבדיקה לפי תקנה 9